داوری مسابقه طراحی معماری مجتمع مسکونی الغدیر ۲ در روز یکشنبه ۹۳/۰۶/۱۶ مصدف با میلاد باسعادت امام رضا (ع) برگزار شد واز مجموع ۱۹۰ اثر ارسال شده تعداد ۱۱ طرح طی پنج مرحله داوری موفق به کسب رتبه و جایزه شدند که روند داوری مسابقه به شرح ذیل صورت پذیرفت.

مرحله اول داوری :
در این مرحله از مجموع ۱۹۰ طرح ارسال شده به دبیرخانه ،تعداد ۵۹ طرح به شرح نامهای ذیل با کسب حد نصاب داوران به مرحله دوم راه یافتند:

کد اختصاصی نام و نام خانوادگی
۹۳-۲-۰۰۵ آرش امامی
۹۳-۲-۰۴۵ فرزانه عطاالهی
۹۳-۲-۰۶۶ کاوه صالحی
۹۳-۲-۰۸۰ هدی تاجیک
۹۳-۲-۱۲۴ محمدرضا کاظمی
۹۳-۲-۱۲۷ لیلا حجت
۹۳-۲-۱۴۱ ذکریا سلیمانی
۹۳-۲-۱۴۵ مجتبی طالب لو
۹۳-۲-۱۵۵ ایمان زارع
۹۳-۲-۱۶۲ ساسان صفائیان
۹۳-۲-۱۶۸ امین فردوسی
۹۳-۲-۱۷۱ الناز خرقانی
۹۳-۲-۱۷۵ نرگس آوانلو آوه
۹۳-۲-۱۸۱ عبداله محمودی
۹۳-۲-۱۸۲ محمد علی نقی خانی
۹۳-۲-۲۳۱ زهرا خوئینی
۹۳-۲-۴۷۵ محمد رضا نیازی
۹۳-۲-۴۵۶ محمد معصومی
۹۳-۲-۴۴۸ زین العابدین امینی
۹۳-۲-۴۳۵ رضا مفاخر
۹۳-۲-۴۲۲ ندا مهرآور
۹۳-۲-۲۴۷ محسن یزدان پناهی
۹۳-۲-۲۴۸ علی دلوی اصفهانی
۹۳-۲-۴۱۷ محمد قربانی
۹۳-۲-۴۰۷ بهزاد آدینه
۹۳-۲-۴۰۵ سیده سمیه هاشمی موسوی
۹۳-۲-۴۰۱ جلال سالک زمان خانی
۹۳-۲-۳۹۴ رضا میرج فیروزی
۹۳-۲-۳۸۹ خاطره مروج تربتی
۹۳-۲-۳۸۴ آرش یزدی زاد
۹۳-۲-۳۷۳ امیر وکیل پور
۹۳-۲-۳۶۳ پرنیا رضاپوریان
۹۳-۲-۳۶۰ بهداد شاهی
۹۳-۲-۳۵۷ پیروز جوادزاده مقتدر
۹۳-۲-۳۵۴ محمد رضا سلیمانی
۹۳-۲-۳۴۹ احمد باقری
۹۳-۲-۴۷۹ رحمان شکوهی
۹۳-۲-۵۰۱ حامد بدری احمدی
۹۳-۲-۵۰۴ سید جمال الدین موسوی
۹۳-۲-۲۵۸ امیرحسین همتی
۹۳-۲-۲۶۴ یداله حسن بیکی
۹۳-۲-۲۶۹ محمد رضا حافظی
۹۳-۲-۲۷۱ مریم حاجیان
۹۳-۲-۲۸۶ امیر کلیوند
۹۳-۲-۲۹۰ علی اصغر بهادری
۹۳-۲-۲۹۷ یحیی نوریان
۹۳-۲-۳۰۳ موسی عزیزی
۹۳-۲-۳۰۹ سعید کشاورزی
۹۳-۲-۳۱۰ مسیح وطن خواهان
۹۳-۲-۳۱۶ بهزاد حیدری
۹۳-۲-۲۸۳ هاله عارفی لاله
۹۳-۲-۰۹۳ امیر کریمی
۹۳-۲-۳۶۴ حسن باقری
۹۳-۲-۳۱۳ احسان محمدی
۹۳-۲-۲۹۳ ناصر محسنی
۹۳-۲-۲۶۷ علی مرجوعی
۹۳-۲-۵۱۷ نادر نیک گفتار
۹۳-۲-۳۹۷ نیما مکاری
۹۳-۲-۵۲۳ مهراد مه نیا

مرحله دوم داوری :
دراین مرحله با نظر داوران ۲۴ طرح حذف و ۳۵ طرح باقیمانده به شرح نامهای ذیل به مرحله سوم راه یافتند:

کد اختصاصی نام و نام خانوادگی
۹۳-۲-۰۶۶ کاوه صالحی
۹۳-۲-۱۴۵ مجتبی طالب لو
۹۳-۲-۱۶۲ ساسان صفائیان
۹۳-۲-۱۶۸ امین فردوسی
۹۳-۲-۱۷۱ الناز خرقانی
۹۳-۲-۱۸۱ عبداله محمودی
۹۳-۲-۴۷۵ محمد رضا نیازی
۹۳-۲-۴۵۶ محمد معصومی
۹۳-۲-۴۴۸ زین العابدین امینی
۹۳-۲-۴۳۵ رضا مفاخر
۹۳-۲-۴۲۲ ندا مهرآور
۹۳-۲-۲۴۸ علی دلوی اصفهانی
۹۳-۲-۴۱۷ محمد قربانی
۹۳-۲-۴۰۵ سیده سمیه هاشمی موسوی
۹۳-۲-۴۰۱ جلال سالک زمان خانی
۹۳-۲-۳۸۹ خاطره مروج تربتی
۹۳-۲-۳۸۴ آرش یزدی زاد
۹۳-۲-۳۷۳ امیر وکیل پور
۹۳-۲-۳۶۳ پرنیا رضاپوریان
۹۳-۲-۳۵۴ محمد رضا سلیمانی
۹۳-۲-۴۷۹ رحمان شکوهی
۹۳-۲-۵۰۱ حامد بدری احمدی
۹۳-۲-۵۰۴ سید جمال الدین موسوی
۹۳-۲-۲۶۴ یداله حسن بیکی
۹۳-۲-۲۶۹ محمد رضا حافظی
۹۳-۲-۲۹۰ علی اصغر بهادری
۹۳-۲-۳۰۳ موسی عزیزی
۹۳-۲-۳۱۶ بهزاد حیدری
۹۳-۲-۰۹۳ امیر کریمی
۹۳-۲-۳۶۴ حسن باقری
۹۳-۲-۲۹۳ ناصر محسنی
۹۳-۲-۲۶۷ علی مرجوعی
۹۳-۲-۵۱۷ نادر نیک گفتار
۹۳-۲-۳۹۷ نیما مکاری
۹۳-۲-۵۲۳ مهراد مه نیا

مرحله سوم داوری :
دراین مرحله با نظر داوران ۱۷ طرح حذف و ۱۸ طرح باقیمانده به شرح نامهای ذیل به مرحله چهارم راه یافتند :

کد اختصاصی نام و نام خانوادگی
۹۳-۲-۱۷۱ الناز خرقانی
۹۳-۲-۱۸۱ عبداله محمودی
۹۳-۲-۴۳۵ رضا مفاخر
۹۳-۲-۴۲۲ ندا مهرآور
۹۳-۲-۲۴۸ علی دلوی اصفهانی
۹۳-۲-۴۰۵ سیده سمیه هاشمی موسوی
۹۳-۲-۴۰۱ جلال سالک زمان خانی
۹۳-۲-۳۸۹ خاطره مروج تربتی
۹۳-۲-۳۸۴ آرش یزدی زاد
۹۳-۲-۳۶۳ پرنیا رضاپوریان
۹۳-۲-۳۵۴ محمد رضا سلیمانی
۹۳-۲-۵۰۱ حامد بدری احمدی
۹۳-۲-۳۱۶ بهزاد حیدری
۹۳-۲-۰۹۳ امیر کریمی
۹۳-۲-۳۶۴ حسن باقری
۹۳-۲-۲۹۳ ناصر محسنی
۹۳-۲-۳۹۷ نیما مکاری
۹۳-۲-۵۲۳ مهراد مه نیا

مرحله چهارم داوری :
دراین مرحله با نظر داوران ۷ طرح حذف و ۱۱ طرح به مرحله نهایی و رتبه بندی راه یافتند ضمن اینک ۷ طرح حذف شده در این مرحله جز طرح های خوب ارزیابی گردیدند :

کد اختصاصی نام و نام خانوادگی
۹۳-۲-۴۲۲ ندا مهرآور
۹۳-۲-۲۴۸ علی دلوی اصفهانی
۹۳-۲-۴۰۵ سیده سمیه هاشمی موسوی
۹۳-۲-۴۰۱ جلال سالک زمان خانی
۹۳-۲-۳۸۹ خاطره مروج تربتی
۹۳-۲-۳۶۳ پرنیا رضاپوریان
۹۳-۲-۳۵۴ محمد رضا سلیمانی
۹۳-۲-۰۹۳ امیر کریمی
۹۳-۲-۳۶۴ حسن باقری
۹۳-۲-۲۹۳ ناصر محسنی
۹۳-۲-۳۹۷ نیما مکاری

مرحله پنجم داوری :
از بین ۱۱ طرح راه یافته به مرحله پنجم به ترتیب ذیل داوری صورت گرفت:

نفر اول مسابقه :
طرح های شماره ۴۰۱-۰۲-۹۳ (آقای جلال سالک زمان خانی بعنوان سرگروه و آقایان : مجتبی قدس ، فرشید هاشمی ، فریدون آزادمنش بعنوان هم گروه) و شماره ۹۳-۰۲-۹۳ (آقای امیر کریمی بعنوان سرگروه و اعضای شرکت سازه های پیش ساخته سبک بعنوان هم گروه) مشترکاٌ حائز رتبه اول شدند.

– طرح شماره ۴۰۱-۰۲-۹۳ از آقای جلال سالک زمان خانی به دلیل پاسخ گویی مناسب به معیار های تعیین شده خصوصا سادگی و برخوردار بودن از امکان اجرایی و روحیه مناسب برای یک مجتمع مسکونی .
– طرح شماره ۹۳-۰۲- ۹۳ از آقای امیر کریمی به دلیل ایجاد تنوع در واحدهای مسکونی و برخوردار بودن از فضای جمعی مطلوب و ارتباط مناسب میان فضاهای درونی و بیرونی و رعایت محرمیت.

نفر دوم مسابقه:
– جایزه دوم مسابقه به طرح شماره ۲۹۳-۰۲-۹۳ (آقای ناصر محسنی بعنوان سرگروه و اعضای شرکت مهندسان مشاور نقشان بعنوان هم گروه) به دلیل سازماندهی مناسب و منطقی و برخورداری از فضای ورودی و میان سرای مطلوب و رابطه منطقی میان ساختار فضایی و کالبدی، علی رغم تنوع بیش از حد و چند دستی در عناصر تشکیل دهنده نمای شهری ،تعلق گرفت.

نفر سوم مسابقه:
– جایزه سوم مسابقه به طرح شماره ۳۸۹-۰۲-۹۳ (خانم خاطره مروج تربتی بعنوان سرگروه و  آقایان و خانم ها : مهشید لیودانی ، ناصر محسنی ، نرگس قوام نصیری ، علیرضا محسنی بعنوان هم گروه) به دلیل قرارگیری مناسب در سایت با رعایت فاصله مناسب از لبه ها،تناسب های حجمی زیبا و انسانی، تعلق گرفت.

نفر چهارم تا دهم بدون ارجحیت رتبه به طرح های ذیل تعلق گرفت:

طرح شماره ۴۰۵-۰۲-۹۳ (سیده سمیه هاشمی موسوی بعنوان سرگروه و آقا و خانم : احمد فیروزی ، انسیه کشکولی بعنوان هم گروه)

طرح شماره ۳۶۳-۰۲-۹۳ (پرنیا رضاپوریان بعنوان سرگروه و آقایان : علی آراسته ، علی بهلولی ، محسن فضیله بعنوان هم گروه)

طرح شماره ۳۵۴-۰۲-۹۳ (محمد رضا سلیمانی)

طرح شماره ۳۹۷-۰۲-۹۳ (نیما مکاری بعنوان سرگروه و آقایان و خانم ها : سپیده فرنیا ، حسام علوی ، پیام صالحی نژاد ، امیر خداپناهی ، مهشید دورباش ، امیرحسین یوسفی ، ایمان نریمانی بعنوان هم گروه)
طرح شماره ۳۶۴-۰۲-۹۳ (حسن باقری بعنوان سرگروه و خانم : نیکو محمدی بعنوان هم گروه)

طرح شماره ۴۲۲-۰۲-۹۳ (ندا مهرآور بعنوان سرگروه و خانم : مهرناز هندی بعنوان هم گروه)

طرح شماره ۲۴۸-۰۲-۹۳ (علی دلوی اصفهانی بعنوان سرگروه و خانم : مریم بابایی بعنوان هم گروه)

جهت مشاهده آثار برگزیده میتوانید از منوی سایت در بخش پرتال اطلاع رسانی مسابقات اقدام نمایید و یا روی لینک ذیل کلیک نمایید.
پرتال مسابقات معماری

2 نظرات

  1. با سلام
    ضمن عرض خسته نباشید،لطفا هر چه سریعتر طرح های برتر رو بر روی سایت قرار بدید تا میزان کمی و کیفی و سطح مسابقه مشخص شود،فقط امیدواریم این مسابقه نیز به جمع سایر مسابقات داخلی به لحاظ داوری نپیوندد که بی شک مسئول بدبین شدن دانشجویان و از بین رفتن انگیزه شان شما خواهید بود، مضافا نشر داوریهای کذب در مسابقات داخلی چند صباحی ست که اپیدمی شده که امیدوارم این مسابقه از این ناملایمتی مستثنی باشد.ادمین محترم لطفا پیام رو تائید کنید…

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here