مجتمع مهندسین ۲

مهندسین ۲

نحوه محاسبه امتیاز : به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ تومان روزانه یک امتیاز .

پارامترهای تأثیرگذار بر مقدار امتیاز : ۱) مقدار واریزی  ۲) زمان واریز .

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

 

 

 

 

 

 

http://www.20script.ir