مجتمع مهندسین ۲

مهندسین ۲

نحوه محاسبه امتیاز : به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ تومان روزانه یک امتیاز .

پارامترهای تأثیرگذار بر مقدار امتیاز : ۱) مقدار واریزی  ۲) زمان واریز .

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

رتبه بندی مهندسین۲

*جهت مشاهده بر روی فایل بالا کلیک کنید*

http://www.20script.ir