مجتمع مهندسین ۳

مهندسین ۳

نحوه محاسبه امتیاز : به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ تومان روزانه یک امتیاز .

پارامترهای تأثیرگذار بر مقدار امتیاز : ۱) مقدار واریزی  ۲) زمان واریز .

۱۳۹۶/۱۰/۲۰

http://www.20script.ir